Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

Nowelizacja ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego spowodowała, że proces zamiany akcji rozpoczął się od początku w dniu 12 lutego 2009r., czyli w dniu wejścia w życie przepisów nowelizacji - ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 13 poz. 70).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  termin na składanie oświadczeń rozpoczął się w dniu 12 lutego 2009r. i trwał przez okres 3 miesięcy, to jest do 12 maja 2009r. W tym czasie wszyscy uprawnieni akcjonariusze i ich spadkobiercy powinni złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze zamiany wszystkich posiadanych przez siebie  akcji. Nie złożenie oświadczenia o zamiarze zamiany akcji do dnia 12 maja 2009r. powoduje utratę prawa do zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej.

Po zakończeniu procesu przyjmowania oświadczeń spółki konsolidowane w terminie 14 dni opracują i wywieszą listy osób uprawnionych do zamiany akcji. Listy zostaną wywieszone w siedzibach spółek konsolidowanych na okres 14 dni tj. od 26 maja 2009r. do 9 czerwca 2009r. w celu poddania ich pod weryfikację osób uprawnionych do zamiany akcji.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoby uprawnione, które złożyły oświadczenia o zamiarze zamiany akcji uprawnione są do złożenia w siedzibie spółki konsolidowanej pisemnej reklamacji dotyczącej pominięcia ich osoby na liście  lub wadliwego określenia ich danych osobowych.

Reklamacje można składać w terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy osób uprawnionych , to jest od 27 maja 2009r. do 9 czerwca 2009r. włącznie. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do skorzystania z prawa do zamiany akcji lub dokumenty, na podstawie których można sprostować wadliwie określone dane osobowe.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez komisję powołaną w tym celu przez zarząd spółki konsolidowanej. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji osoba, która wniosła reklamację, zostanie pisemnie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia.

O przystąpieniu do zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej osoby uprawnione zostaną poinformowane odrębnym ogłoszeniem, które spółka konsolidująca opublikuje w uzgodnieniu z Ministrem Skarbu Państwa w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym i gazetach lokalnych właściwych dla siedzib spółek konsolidowanych.

pgeobrot_site