Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresów pge@rozliczenia.pl lub pge@rachunki.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieotwieranie załączonych do wiadomości dokumentów oraz niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 

Spółka zdaje sobie sprawę z tego, że kwestia rozliczeń za energię stanowi istotny obszar działalności podmiotów, którymi Państwo zarządzają i za które odpowiadają.

PGE Obrót, jako stabilny i sprawdzony partner biznesowy, zapewnia że wszelkie wymagane zmiany wynikające z Ustawy oraz aktów wykonawczych do Ustawy znajdą odzwierciedlenie w sposobie realizacji zawartych Umów, zgodnie z terminami podanymi w nowych uwarunkowaniach prawnych.

W związku z tym prosimy o cierpliwość, a także terminowe regulowanie bieżących należności za energię elektryczną. Wszelkie różnice w rozliczeniach, wynikające ze zmiany cen i stawek opłat, będą uwzględniane w fakturach korygujących, ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

pgeobrot_site