• Spółka dostosowała cennik taryfowy ABCiR uwzględniając wymóg obniżenia cen i stawek do poziomu ubiegłorocznego według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Ustalone lub zmienione w trybie art. 5 Ustawy Taryfy i Cenniki uwzględniają zmniejszenie akcyzy i dostosowanie cen pod poziomu cen brutto z 30 czerwca 2018 r.

  • W przypadku konsumentów (taryfa G) obowiązują ceny taryfowe z roku 2018.

Spółka złożyła też zgodnie z wymogiem prawa energetycznego, wniosek taryfowy do Urzędu Regulacji Energetyki (URE), uwzględniający nowe uwarunkowania prawne zapisane w art. 5 Ustawy.

Ponadto, w związku z zatwierdzoną w styczniu 2019 r. przez Prezesa URE Taryfą dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie niższej opłaty przejściowej nowe cenniki zostały wprowadzone do systemów i są stosowane od 1 stycznia 2019 r.

  • W przypadku innych firm i samorządów, które zawarły umowy po 30 czerwca 2018 r. i spełniają kryteria o których mowa w Ustawie,  ceny zostaną skorygowane zgodnie z terminem wskazanym przez Ustawodawcę.

W związku z tym Klienci PGE Obrót S.A. (firmy, samorządy) są uprzejmie proszeni o cierpliwość, a także o terminowe regulowanie bieżących należności za energię elektryczną. Ewentualne różnice w rozliczeniach wynikające ze zmiany cen i stawek opłat będą uwzględniane w fakturze korygującej, ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

pgeobrot_site