II Oddział PGE Obrót S.A.  z siedzibą w Łodzi swoje korzenie wywodzi z bogatej i chlubnej tradycji przedsiębiorstwa energetycznego, któremu początek dało powołanie 9 czerwca 1937 roku Związku Elektryfikacyjnego Międzykomunalnego Przemysłowego Okręgu Łódzkiego (ZEMPOŁ).

W wyniku napaści niemieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku zaistniała potrzeba koncentracji zarządzania energetyką i ZEMPOŁ  podporządkowano wówczas Łódzkiemu Towarzystwu Elektrycznemu S.A. z Elektrownią Łódzką.

Po uchwaleniu ustawy nacjonalizacyjnej oddział przeszedł pod zarząd państwowy. W roku 1949 zakład posiadał już 1 390 km linii, 240 stacji i 45 000 odbiorców na obszarze 7 180 km2. Rok 1951 to kolejna zmiana, kiedy to zakład został zaliczony do centralnego okręgu energetycznego i przyjął nazwę: Zakład Sieci Elektrycznych Łódź – Województwo. Następnym etapem rozwoju było uruchomienie elektrowni wodnej Smardzewice na zaporze czołowej Zalewu Sulejowskiego. Powstanie elektrowni było ściśle powiązane z realizacją projektu Zbiornika Sulejowskiego mającego zapewnić dostawę wody dla aglomeracji łódzkiej, a także chronić nisko położone tereny Sulejowa i okolic przed zagrożeniem powodziowym.

Z końcem roku 1988 firma otrzymała status samodzielnego Przedsiębiorstwa Państwowego o nazwie  Zakład Energetyczny Łódź – Teren, który w 1993 roku przekształcono w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.

16 listopada 1998 roku ZEŁ-T S.A. uzyskał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na obrót energią elektryczną na terenie całego kraju oraz koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej dla obecnego obszaru działania. Obie koncesje zachowały ważność do dnia 30 listopada 2008 roku.

Grupa pracowników ZEŁ-T S.A. opracowała pierwszą taryfę dla energii elektrycznej. Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa URE. W dniu 18 lutego 1999 roku ostatecznie zastąpiła urzędowy cennik Ministra Finansów.

W roku 2003  ZEŁ-T S.A. wraz z wieloma europejskimi zakładami energetycznymi oraz ośrodkami badawczymi przystąpił do projektu "The birth of a European Distributed Energy Partnership that will help the large scale implementation of distributed energy resources in Europe - EU-DEEP". Wieloletni wspólnotowy program wspiera koncepcję rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej oraz służy opracowaniu techniczno - ekonomicznych aspektów wdrażania rozproszonych źródeł energii odnawialnej do sieci rozdzielczej. Udział w Programie EU-DEEP jest jednym z elementów realizowanej przez Spółkę polityki środowiskowej.

W roku 2004 ZEŁ-T S.A. realizował szereg inicjatyw konsolidacyjnych, wynikających z faktu wyłączenia Zakładu Energetycznego Łódź - Teren S.A. i Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. z procesu konsolidacji Spółek Dystrybucyjnych Grupy K-7 oraz uzyskania zgody Ministerstwa Skarbu Państwa na połączenie obu łódzkich Spółek w samodzielną grupę. Wszystkie inicjatywy podejmowane w tym celu przez ZEŁ-T S.A. zmierzały do utworzenia silnego podmiotu zdolnego do skutecznego konkurowania na rynku energii elektrycznej, do wzrostu wartości skonsolidowanych spółek oraz poprawy efektywności ich funkcjonowania w sferze rynkowej, organizacyjnej, technicznej, finansowej i społecznej.

W 2007 roku poprzez wydzielenie działalności związanej z obrotem energią z ZEŁT S.A.  powstała spółka z o.o. ZEŁT Obrót.  Następnie, w wyniku połączenia spółek obrotowych w ramach PGE, stała się ona Oddziałem II z siedzibą w Łodzi spółki PGE Obrót S.A.