Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

II Oddział PGE Obrót S.A.  z siedzibą w Łodzi swoje korzenie wywodzi z bogatej i chlubnej tradycji przedsiębiorstwa energetycznego, któremu początek dało powołanie 9 czerwca 1937 roku Związku Elektryfikacyjnego Międzykomunalnego Przemysłowego Okręgu Łódzkiego (ZEMPOŁ).

W wyniku napaści niemieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku zaistniała potrzeba koncentracji zarządzania energetyką i ZEMPOŁ  podporządkowano wówczas Łódzkiemu Towarzystwu Elektrycznemu S.A. z Elektrownią Łódzką.

Po uchwaleniu ustawy nacjonalizacyjnej oddział przeszedł pod zarząd państwowy. W roku 1949 zakład posiadał już 1 390 km linii, 240 stacji i 45 000 odbiorców na obszarze 7 180 km2. Rok 1951 to kolejna zmiana, kiedy to zakład został zaliczony do centralnego okręgu energetycznego i przyjął nazwę: Zakład Sieci Elektrycznych Łódź – Województwo. Następnym etapem rozwoju było uruchomienie elektrowni wodnej Smardzewice na zaporze czołowej Zalewu Sulejowskiego. Powstanie elektrowni było ściśle powiązane z realizacją projektu Zbiornika Sulejowskiego mającego zapewnić dostawę wody dla aglomeracji łódzkiej, a także chronić nisko położone tereny Sulejowa i okolic przed zagrożeniem powodziowym.

Z końcem roku 1988 firma otrzymała status samodzielnego Przedsiębiorstwa Państwowego o nazwie  Zakład Energetyczny Łódź – Teren, który w 1993 roku przekształcono w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.

16 listopada 1998 roku ZEŁ-T S.A. uzyskał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na obrót energią elektryczną na terenie całego kraju oraz koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej dla obecnego obszaru działania. Obie koncesje zachowały ważność do dnia 30 listopada 2008 roku.

Grupa pracowników ZEŁ-T S.A. opracowała pierwszą taryfę dla energii elektrycznej. Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa URE. W dniu 18 lutego 1999 roku ostatecznie zastąpiła urzędowy cennik Ministra Finansów.

W roku 2003  ZEŁ-T S.A. wraz z wieloma europejskimi zakładami energetycznymi oraz ośrodkami badawczymi przystąpił do projektu "The birth of a European Distributed Energy Partnership that will help the large scale implementation of distributed energy resources in Europe - EU-DEEP". Wieloletni wspólnotowy program wspiera koncepcję rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej oraz służy opracowaniu techniczno - ekonomicznych aspektów wdrażania rozproszonych źródeł energii odnawialnej do sieci rozdzielczej. Udział w Programie EU-DEEP jest jednym z elementów realizowanej przez Spółkę polityki środowiskowej.

W roku 2004 ZEŁ-T S.A. realizował szereg inicjatyw konsolidacyjnych, wynikających z faktu wyłączenia Zakładu Energetycznego Łódź - Teren S.A. i Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. z procesu konsolidacji Spółek Dystrybucyjnych Grupy K-7 oraz uzyskania zgody Ministerstwa Skarbu Państwa na połączenie obu łódzkich Spółek w samodzielną grupę. Wszystkie inicjatywy podejmowane w tym celu przez ZEŁ-T S.A. zmierzały do utworzenia silnego podmiotu zdolnego do skutecznego konkurowania na rynku energii elektrycznej, do wzrostu wartości skonsolidowanych spółek oraz poprawy efektywności ich funkcjonowania w sferze rynkowej, organizacyjnej, technicznej, finansowej i społecznej.

W 2007 roku poprzez wydzielenie działalności związanej z obrotem energią z ZEŁT S.A.  powstała spółka z o.o. ZEŁT Obrót.  Następnie, w wyniku połączenia spółek obrotowych w ramach PGE, stała się ona Oddziałem II z siedzibą w Łodzi spółki PGE Obrót S.A.

pgeobrot_site