Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresu biuro@pge.pl lub zaleglosci@pge.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 

Dotycząca zmiany stosowanych cenników w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2538)

PGE Obrót S.A. intensywnie pracuje nad wdrożeniem do operacyjnego działania nowych przepisów prawnych, co znajduje już odzwierciedlenie w udostępnionych stawkach taryfowych.

  • Spółka dostosowała cennik taryfowy ABCiR uwzględniając wymóg obniżenia cen i stawek do poziomu ubiegłorocznego według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Ustalone lub zmienione w trybie art. 5 Ustawy Taryfy i Cenniki uwzględniają zmniejszenie akcyzy i dostosowanie cen pod poziomu cen brutto z 30 czerwca 2018 r.

  • W przypadku konsumentów (taryfa G) obowiązują ceny taryfowe z roku 2018.

Spółka złożyła też zgodnie z wymogiem prawa energetycznego, wniosek taryfowy do Urzędu Regulacji Energetyki (URE), uwzględniający nowe uwarunkowania prawne zapisane w art. 5 Ustawy.

Ponadto, w związku z zatwierdzoną w styczniu 2019 r. przez Prezesa URE Taryfą dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie niższej opłaty przejściowej nowe cenniki zostały wprowadzone do systemów i są stosowane od 1 stycznia 2019 r.

  • W przypadku innych firm i samorządów, które zawarły umowy po 30 czerwca 2018 r. i spełniają kryteria o których mowa w Ustawie,  ceny zostaną skorygowane zgodnie z terminem wskazanym przez Ustawodawcę.

W związku z tym Klienci PGE Obrót S.A. (firmy, samorządy) są uprzejmie proszeni o cierpliwość, a także o terminowe regulowanie bieżących należności za energię elektryczną. Ewentualne różnice w rozliczeniach wynikające ze zmiany cen i stawek opłat będą uwzględniane w fakturze korygującej, ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

 

W 2019 r. ceny energii elektrycznej dla klientów indywidualnych PGE Obrót nie wzrosną i pozostaną na tym samym poziomie jak w roku 2018. Zapewniają to przyjęte nowe uwarunkowania prawne, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

W bieżącym roku klienci PGE Obrót, zużywając energię tak jak dotychczas, nie zapłacą za nią więcej, ponieważ ceny zostały utrzymane na poziomie stawek z ubiegłego roku. Wszystkie formalności w rozliczeniach zrealizuje PGE Obrót, dlatego klienci nie muszą się o nic martwić i podejmować w związku z tym żadnych działań.

Ustalone lub zmienione taryfy i cenniki największego sprzedawcy prądu w Polsce uwzględniają także wynikające z zapisów ustawowych zmniejszenie akcyzy. Ponadto, w związku z zatwierdzoną w styczniu 2019 r. przez prezesa URE taryfą dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie niższej opłaty przejściowej, nowe cenniki zostały wprowadzone do systemów i są stosowane od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami ustawowymi Spółka PGE Obrót w ofertach promocyjnych i tych z usługami dodatkowymi proponuje klientom ceny z 2018 r.

pgeobrot_site