Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2016 roku zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007r.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2016 roku.

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 14,69
biomasa 6,88
geotermia -
energetyka wiatrowa 5,61
energia słoneczna 0,03
duża energetyka wodna 2,06
mała energetyka wodna 0,11
2 Węgiel kamienny 47,37
3 Węgiel brunatny 29,39
4 Gaz ziemny 8,48
5 Energetyka jądrowa -
6 Inne 0,07
RAZEM 100,00

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2016 roku.

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2016 roku.

Lp.  Miejsce, w którym 
dostępne są informacje 
o wpływie wytwarzania 
energii elektrycznej 
na środowisko
Rodzaj 
paliwa
CO2 SO2 NOX Pyły Odpady
radioak-
tywne
[Mg/MWh]
1 www.pge-obrot.pl Węgiel 
kamienny
0,7417209 0,0015790 0,0007665 0,0000739 -
2 Węgiel 
brunatny
0,9795562 0,0018190 0,0007387 0,0000831 -
3 Gaz ziemny 0,3108749 0,0000923 0,0004247 0,0000092 -
4 Biomasa 0,03159862 0,0001302 0,0011409 0,0001926 -
5 Inne 0,0181131 0,0002354 0,0012262 0,0010292 -
RAZEM 0,6678574 0,0012997 0,0006957 0,0000742 -

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie informacji otrzymanych od kontrahentów PGE Obrót S.A.

Rzeszów, dnia 24.03.2017 r.

Pobierz dokument