Spółka wysyła do klientów faktury korygujące związane z przywrócenie cen za energię elektryczną z poziomu 30 czerwca 2018 r. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z tym dokumentem i podkreślamy, na co zwrócić uwagę.

Faktury korygujące uwzględniają wszelkie różnice w rozliczeniach, wynikające ze zmiany cen i stawek opłat, ze skutkiem obowiązywania od 1 stycznia 2019r.

Jak czytać „korekty”

Zawierają one ważne z perspektywy klienta informacje. Przede wszystkim, pokazują jak wyglądało rozliczenie klienta przed korektą, jak wygląda po dostosowaniu do zapisów ustawy prądowej oraz jaka jest różnica między tymi kwotami.

W zależności od specyfiki rozliczeniowej danego klienta, faktura może składać się z więcej niż 1 strony. Ważne, aby klient zapoznał się z całością dokumentu. Kwoty oszczędności, która zależna jest od zużycia energii elektrycznej, należy szukać na końcu faktury korygującej.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z interpretacją umów, faktur i innych dokumentów, PGE Obrót zachęca do kontaktu w stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta, poprzez Infolinią PGE 422 222 222 lub mailowo na serwis@gkpge.pl.

Uwaga na nieuczciwych sprzedawców

Nowe, korzystne dla klienta regulacje prawne często są wykorzystywane przez oszustów. Oprócz odwiedzania klientów w domach i namawiania do podpisania nowej, rzekomo korzystniejszej umowy, często wysyłają fałszywe wiadomości e-mail lub SMS z odnośnikami do bramek płatniczych.

PGE Obrót przestrzega przed tym procederem i przypomina, że przedstawiciele Spółki nie odwiedzają klientów w domach (nie dotyczy to jedynie klientów z miasta Warszawa, których sprzedawcą jest Lumi, spółka należąca do Grupy PGE).

 

 

W rozliczeniu za I półrocze 2019 r., klienci PGE Obrót, zużywając energię tak jak dotychczas, nie zapłacą za nią więcej, ponieważ ceny dla wszystkich odbiorców końcowych zostały ustawowo utrzymane na poziomie cen i stawek z 30 czerwca 2018 r.

 
Podmioty spełniające przesłanki z art. 5 ust. 1a pkt. 2-5 ustawy, tj. mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy mają prawo korzystać w II półroczu 2019 r. z obniżonych cen, jeśli do 13 sierpnia złożyły oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej, którego wzór określa zał. nr 1 do ustawy. 

Dodatkowo przypominamy, że podmioty wskazane w ust. 1a pkt 2–5:

- u których wystąpiło zdarzenie, powodujące zmianę statusu odbiorcy końcowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 2–5, mające wpływ na przyznanie mu uprawnienia – powinny w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenie o spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1a pkt 2–5, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy.

- u których wystąpiło zdarzenie powodujące zmianę statusu w/w odbiorcy końcowego, mającego wpływ na utratę uprawnienia, są obowiązane do poinformowania o tym zdarzeniu przedsiębiorstwo energetyczne będące stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia ze skutkiem od dnia wystąpienia zdarzenia.

 

 

W 2019 r. ceny energii elektrycznej dla klientów indywidualnych PGE Obrót nie wzrosną i pozostaną na tym samym poziomie jak w roku 2018. Zapewniają to przyjęte nowe uwarunkowania prawne, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

W bieżącym roku klienci PGE Obrót, zużywając energię tak jak dotychczas, nie zapłacą za nią więcej, ponieważ ceny zostały utrzymane na poziomie stawek z ubiegłego roku. Wszystkie formalności w rozliczeniach zrealizuje PGE Obrót, dlatego klienci nie muszą się o nic martwić i podejmować w związku z tym żadnych działań.

Ustalone lub zmienione taryfy i cenniki największego sprzedawcy prądu w Polsce uwzględniają także wynikające z zapisów ustawowych zmniejszenie akcyzy. Ponadto, w związku z zatwierdzoną w styczniu 2019 r. przez prezesa URE taryfą dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie niższej opłaty przejściowej, nowe cenniki zostały wprowadzone do systemów i są stosowane od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami ustawowymi Spółka PGE Obrót w ofertach promocyjnych i tych z usługami dodatkowymi proponuje klientom ceny z 2018 r.

Jeśli 30 czerwca 2018r. byli Państwo Klientami PGE Obrót S.A., a obecnie korzystają z usług innego sprzedawcy energii elektrycznej, mogą Państwo złożyć do PGE Obrót wniosek o wydanie duplikatu faktury obejmującej okres 30 czerwca 2018r.:

  • elektronicznie: serwis@gkpge.pl
  • telefonicznie: 422 222 222
  • korespondencyjnie
  • w Biurze Obsługi Klienta

 

pgeobrot_site