W rozliczeniu za I półrocze 2019 r., klienci PGE Obrót, zużywając energię tak jak dotychczas, nie zapłacą za nią więcej, ponieważ ceny dla wszystkich odbiorców końcowych zostały ustawowo utrzymane na poziomie cen i stawek z 30 czerwca 2018 r.

Jeśli 30 czerwca 2018r. nie byli Państwo Klientami PGE Obrót S.A. a zmiana sprzedawcy nastąpiła po tym terminie i sprzedaż dotyczy 2019 roku, wysłaliśmy do Państwa wezwanie do przekazania faktur, duplikatów faktur lub ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginalnymi dokumentami.

Zgodnie z ustawą prądową, podmioty, które 30 czerwca 2018 r. nie były Klientami PGE Obrót, a są nimi w 2019 r., aby korzystać w 2019 r. z cen i stawek z 30 czerwca 2018 r. powinny przekazać do PGE Obrót faktury, duplikaty faktur lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, w celu wyznaczenia im cen z poziomu wskazanego w Ustawie ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

Stosowne dokumenty powinny zostać doręczone do PGE Obrót w terminie 14 dni od dnia otrzymania wspomnianego wezwania.

Powyższe dokumenty należy złożyć wyłącznie dla punktów poboru energii, dla których w dniu 30 czerwca 2018 r. sprzedawcą nie była Spółka PGE Obrót.

Faktury, duplikaty faktur lub ich kopie można złożyć w następującej formie:

 • drogą elektroniczną na adres: ekancelaria@gkpge.pl lub z wykorzystaniem konta eBOK
 • osobiście w Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót S.A.
 • ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA:

 

Przypominamy, że faktury, duplikaty faktur, ich kopie oraz złożone dokumenty lub ich odpisy i pisemne potwierdzenia powinny:

 • dotyczyć okresu rozliczeniowego obejmującego dzień 30 czerwca 2018 r.,
 • być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego, dla którego wystawiono tę fakturę albo jej duplikat (również w przypadku przesłania skanu faktury mailem przed zeskanowaniem należy na kopii dokumentu potwierdzić za zgodność z oryginałem)

W przypadku odbiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zgodność z oryginałem faktury albo duplikatu może dokonać sam odbiorca końcowy, dla którego wystawiono tę fakturę albo jej duplikat lub osoba przez niego pisemnie upoważniona, notariusz, adwokat lub radca prawny będący pełnomocnikiem odbiorcy końcowego.

Jeśli  sprzedaż energii odbywała się w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, to ustalenie ceny odbywa się na podstawie dokumentów albo ich odpisów opatrzonych datą, poświadczonych za zgodność z oryginalnymi dokumentami przez tego odbiorcę końcowego, notariusza albo adwokata lub radcę prawnego będącego pełnomocnikiem odbiorcy końcowego, zawierających ceny i stawki opłat za energię elektryczną, obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. oraz zestawienia punktów poboru energii elektrycznej oraz odpowiednio cen i stawek opłat za energię elektryczną obowiązujących w tym dniu, poświadczonego przez odbiorcę końcowego.

Jeśli 30 czerwca 2018r. byli Państwo Klientami PGE Obrót S.A., a obecnie korzystają z usług innego sprzedawcy energii elektrycznej, mogą Państwo złożyć do PGE Obrót wniosek o wydanie duplikatu faktury obejmującej okres 30 czerwca 2018r.:
 • elektronicznie: serwis@gkpge.pl
 • telefonicznie: 422 222 222
 • korespondencyjnie
 • w Biurze Obsługi Klienta
Podmioty spełniające przesłanki z art. 5 ust. 1a pkt. 2-5 ustawy, tj. mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy mają prawo korzystać w II półroczu 2019 r. z obniżonych cen, jeśli do 13 sierpnia złożyły oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej, którego wzór określa zał. nr 1 do ustawy. 

Dodatkowo przypominamy, że podmioty wskazane w ust. 1a pkt 2–5:

- u których wystąpiło zdarzenie, powodujące zmianę statusu odbiorcy końcowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 2–5, mające wpływ na przyznanie mu uprawnienia – powinny w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenie o spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1a pkt 2–5, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy.

- u których wystąpiło zdarzenie powodujące zmianę statusu w/w odbiorcy końcowego, mającego wpływ na utratę uprawnienia, są obowiązane do poinformowania o tym zdarzeniu przedsiębiorstwo energetyczne będące stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia ze skutkiem od dnia wystąpienia zdarzenia.

 

W 2019 r. ceny energii elektrycznej dla klientów indywidualnych PGE Obrót nie wzrosną i pozostaną na tym samym poziomie jak w roku 2018. Zapewniają to przyjęte nowe uwarunkowania prawne, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

W bieżącym roku klienci PGE Obrót, zużywając energię tak jak dotychczas, nie zapłacą za nią więcej, ponieważ ceny zostały utrzymane na poziomie stawek z ubiegłego roku. Wszystkie formalności w rozliczeniach zrealizuje PGE Obrót, dlatego klienci nie muszą się o nic martwić i podejmować w związku z tym żadnych działań.

Ustalone lub zmienione taryfy i cenniki największego sprzedawcy prądu w Polsce uwzględniają także wynikające z zapisów ustawowych zmniejszenie akcyzy. Ponadto, w związku z zatwierdzoną w styczniu 2019 r. przez prezesa URE taryfą dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie niższej opłaty przejściowej, nowe cenniki zostały wprowadzone do systemów i są stosowane od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami ustawowymi Spółka PGE Obrót w ofertach promocyjnych i tych z usługami dodatkowymi proponuje klientom ceny z 2018 r.

Informujemy, że szpitale, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora finansów publicznych w tym samorządy, miały czas do 13 sierpnia, aby złożyć do przedsiębiorstwa obrotu oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej.

Średnie oraz duże przedsiębiorstwa powinny złożyć wniosek do Zarządcy Rozliczeń S.A. o pomoc de minimis.

Informujemy, że wniosek o wydanie duplikatu faktury obejmującej okres 30 czerwca 2018r. można złożyć:

 • elektronicznie: serwis@gkpge.pl
 • telefonicznie: 422 222 222
 • korespondencyjnie
 • w Biurze Obsługi Klienta

 

pgeobrot_site