Przypominamy, że faktury, duplikaty faktur, ich kopie oraz złożone dokumenty lub ich odpisy i pisemne potwierdzenia powinny:

  • dotyczyć okresu rozliczeniowego obejmującego dzień 30 czerwca 2018 r.,
  • być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego, dla którego wystawiono tę fakturę albo jej duplikat (również w przypadku przesłania skanu faktury mailem przed zeskanowaniem należy na kopii dokumentu potwierdzić za zgodność z oryginałem)

W przypadku odbiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zgodność z oryginałem faktury albo duplikatu może dokonać sam odbiorca końcowy, dla którego wystawiono tę fakturę albo jej duplikat lub osoba przez niego pisemnie upoważniona, notariusz, adwokat lub radca prawny będący pełnomocnikiem odbiorcy końcowego.

Jeśli  sprzedaż energii odbywała się w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, to ustalenie ceny odbywa się na podstawie dokumentów albo ich odpisów opatrzonych datą, poświadczonych za zgodność z oryginalnymi dokumentami przez tego odbiorcę końcowego, notariusza albo adwokata lub radcę prawnego będącego pełnomocnikiem odbiorcy końcowego, zawierających ceny i stawki opłat za energię elektryczną, obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. oraz zestawienia punktów poboru energii elektrycznej oraz odpowiednio cen i stawek opłat za energię elektryczną obowiązujących w tym dniu, poświadczonego przez odbiorcę końcowego.

 

Jeśli 30 czerwca 2018r. byli Państwo Klientami PGE Obrót S.A., a obecnie korzystają z usług innego sprzedawcy energii elektrycznej, mogą Państwo złożyć do PGE Obrót wniosek o wydanie duplikatu faktury obejmującej okres 30 czerwca 2018r.:

  • elektronicznie: serwis@gkpge.pl
  • telefonicznie: 422 222 222
  • korespondencyjnie
  • w Biurze Obsługi Klienta

 

W przypadku gospodarstw domowych i innych odbiorców końcowych z grupy taryfowej Gx w całym roku 2019 obowiązują ceny z roku 2018.

W przypadku innych firm i samorządów, które zawarły umowy po 30 czerwca 2018 r. i spełniają kryteria o których mowa w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ceny za I półrocze 2019 r. zostaną skorygowane do poziomu cen z 30 czerwca 2018 r. zgodnie z terminem wskazanym przez Ustawodawcę.

W związku z tym Klienci PGE Obrót S.A. (firmy, samorządy) są uprzejmie proszeni o cierpliwość, a także o terminowe regulowanie bieżących należności za energię elektryczną. Ewentualne różnice w rozliczeniach wynikające ze zmiany cen i stawek opłat będą uwzględniane w fakturze korygującej, ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

W 2019 r. ceny energii elektrycznej dla klientów indywidualnych PGE Obrót nie wzrosną i pozostaną na tym samym poziomie jak w roku 2018. Zapewniają to przyjęte nowe uwarunkowania prawne, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

W bieżącym roku klienci PGE Obrót, zużywając energię tak jak dotychczas, nie zapłacą za nią więcej, ponieważ ceny zostały utrzymane na poziomie stawek z ubiegłego roku. Wszystkie formalności w rozliczeniach zrealizuje PGE Obrót, dlatego klienci nie muszą się o nic martwić i podejmować w związku z tym żadnych działań.

Ustalone lub zmienione taryfy i cenniki największego sprzedawcy prądu w Polsce uwzględniają także wynikające z zapisów ustawowych zmniejszenie akcyzy. Ponadto, w związku z zatwierdzoną w styczniu 2019 r. przez prezesa URE taryfą dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie niższej opłaty przejściowej, nowe cenniki zostały wprowadzone do systemów i są stosowane od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami ustawowymi Spółka PGE Obrót w ofertach promocyjnych i tych z usługami dodatkowymi proponuje klientom ceny z 2018 r.

Informujemy, że szpitale, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora finansów publicznych w tym samorządy, miały czas do 13 sierpnia, aby złożyć do przedsiębiorstwa obrotu oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej.

Średnie oraz duże przedsiębiorstwa powinny złożyć wniosek do Zarządcy Rozliczeń S.A. o pomoc de minimis.

Informujemy, że wniosek o wydanie duplikatu faktury obejmującej okres 30 czerwca 2018r. można złożyć:

  • elektronicznie: serwis@gkpge.pl
  • telefonicznie: 422 222 222
  • korespondencyjnie
  • w Biurze Obsługi Klienta

 

pgeobrot_site