Zamiana akcji spółki PGE RZE S.A. na akcje spółki PGE Energia S.A.

03.06.2009

W dniu 12 maja 2009r. upłynął termin składania oświadczeń o zamiarze zamiany akcji spółki PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. na akcje spółki PGE Energia S.A.

Nowelizacja ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego spowodowała, że proces zamiany akcji rozpoczął się od początku w dniu 12 lutego 2009r., czyli w dniu wejścia w życie przepisów nowelizacji - ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 13 poz. 70).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  termin na składanie oświadczeń rozpoczął się w dniu 12 lutego 2009r. i trwał przez okres 3 miesięcy, to jest do 12 maja 2009r. W tym czasie wszyscy uprawnieni akcjonariusze i ich spadkobiercy powinni złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze zamiany wszystkich posiadanych przez siebie  akcji. Nie złożenie oświadczenia o zamiarze zamiany akcji do dnia 12 maja 2009r. powoduje utratę prawa do zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej.

Po zakończeniu procesu przyjmowania oświadczeń spółki konsolidowane w terminie 14 dni opracują i wywieszą listy osób uprawnionych do zamiany akcji. Listy zostaną wywieszone w siedzibach spółek konsolidowanych na okres 14 dni tj. od 26 maja 2009r. do 9 czerwca 2009r. w celu poddania ich pod weryfikację osób uprawnionych do zamiany akcji.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoby uprawnione, które złożyły oświadczenia o zamiarze zamiany akcji uprawnione są do złożenia w siedzibie spółki konsolidowanej pisemnej reklamacji dotyczącej pominięcia ich osoby na liście  lub wadliwego określenia ich danych osobowych.

Reklamacje można składać w terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy osób uprawnionych , to jest od 27 maja 2009r. do 9 czerwca 2009r. włącznie. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do skorzystania z prawa do zamiany akcji lub dokumenty, na podstawie których można sprostować wadliwie określone dane osobowe.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez komisję powołaną w tym celu przez zarząd spółki konsolidowanej. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji osoba, która wniosła reklamację, zostanie pisemnie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia.

O przystąpieniu do zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej osoby uprawnione zostaną poinformowane odrębnym ogłoszeniem, które spółka konsolidująca opublikuje w uzgodnieniu z Ministrem Skarbu Państwa w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym i gazetach lokalnych właściwych dla siedzib spółek konsolidowanych.