Brak rozliczeń z podmiotami rajowymi

Działając w imieniu PGE Obrót S. A.  z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON 690254559, stosownie do art. 11o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym os osób prawnych (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z zm.) niniejszym oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą spółka PGE Obrót S. A. w ciągu roku podatkowego 2021 nie miała żadnych rozliczeń
z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wymienionym w § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dni 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 600).