Dematerializacja Akcji PGE Obrót

PGE Obrót S.A. w związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informuje, iż od dnia 1.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. Najpóźniej do 31.12.2020 akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione (na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) np. domy maklerskie.

W związku z powyższym obowiązuje następujący harmonogram działań:

Do 30 września 2020 r.:

  • Walne Zgromadzenie Spółki wybiera podmiot, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy.
  • Zarząd Spółki zawiera umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z wybranym przez Walne Zgromadzenie podmiotem.
  • Następuje pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Do 31 stycznia 2021 r.:

  • Następują kolejne 4 wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Od 1 marca 2021 r.:

  • Tworzony jest Rejestr Akcjonariuszy.
  • Dokumenty akcji tracą moc obowiązującą.

Informacja o wyborze podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy

Zarząd PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż 29.06.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Obrót S.A. realizując obowiązek wynikający z art. 17, w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dokonało wyboru PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, 00-496 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418162, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy PGE Obrót S.A.

Informacja o podpisaniu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

Zarząd PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż 25 września 2020 r. zawarł z PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, 00-496 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418162, umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd PGE Obrót S.A. działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji PGE Obrót S.A.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wezwanie do zwrotu akcji zgodnie z przepisami ww. ustawy zostanie dokonane pięciokrotnie.

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd PGE Obrót S.A. działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji PGE Obrót S.A.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wezwanie do zwrotu akcji zgodnie z przepisami ww. ustawy zostanie dokonane pięciokrotnie.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd PGE Obrót S.A. działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji PGE Obrót S.A.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wezwanie do zwrotu akcji zgodnie z przepisami ww. ustawy zostanie dokonane pięciokrotnie.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd PGE Obrót S.A. działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji PGE Obrót S.A.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wezwanie do zwrotu akcji zgodnie z przepisami ww. ustawy zostanie dokonane pięciokrotnie.

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd PGE Obrót S.A. działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji PGE Obrót S.A.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wezwanie do zwrotu akcji zgodnie z przepisami ww. ustawy zostanie dokonane pięciokrotnie.

 

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

 

Link do Regulaminu:

Pobierz