Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), PGE Obrót S.A. (dalej ,,Sprzedawca’’) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6.

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

a.    w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub/i paliwa gazowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
b.    w celu wykonania umowy sprzedaży energii elektrycznej lub/i paliwa gazowego, gdy została zawarta (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),
c.    w celu oferowania Pani/Panu przez Sprzedawcę produktów i usług (marketing bezpośredni), podstawą do tego jest uzasadniony interes Sprzedawcy  (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polega to na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej lub/i paliwa gazowego drogą pocztową, drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub poprzez SMS/MMS w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę,
d.    w celu marketingu innych towarów i usług, o ile Pan/Pani wyrazi na to zgodę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO),
e.   w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez Sprzedawcę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  
f.     w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
g.    w celach analitycznych (np. w celu lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, rozwoju produktów, optymalizacji procesów obsługi, gromadzeniu  przekrojowej wiedzy o Klientach, analizy finansowej itp.) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
h.   w celu badania satysfakcji Klientów, w tym określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
i.    w celach statystycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
j.    w celach administracyjnych Sprzedawcy będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach. Prawo wniesienia sprzeciwu dotyczyć może między innymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

4.    Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a.    prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
b.    prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);
c.    prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
d.    prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
e.    prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);
f.     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);
g.    prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);
h.    w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d). 

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a.    dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych w pkt 1; 
b.    dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do czasu wycofania zgody,
c.    dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawca może przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

6.    Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom tj. operatorom sieci dystrybucyjnych prądu i gazu, partnerom, z którymi współpracuje Sprzedawca łącząc produkty lub usługi, operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie realizacji płatności, operatorom telekomunikacyjnym. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym, w tym podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE wykonującym usługi na rzecz Sprzedawcy.

7.   Sprzedawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych. Profilowanie może być prowadzone przy okazji doboru odpowiedniej taryfy na podstawie parametrów zużycia energii lub paliwa gazowego lub innego rodzaju oferty na podstawie posiadanych danych.

8.    W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Sprzedawcę w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze sprzedawcą.

10.   Niektóre szczegółowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w regulaminach poszczególnych ofert sprzedawcy, w umowach, na stronach internetowych Sprzedawcy, w tym w regulaminach e-usług, politykach prywatności i politykach cookies.

11.    W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca usługi dystrybucji energii elektrycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. znajduje się pod adresem: https://pgedystrybucja.pl/dane-osobowe/klauzula-informacyjna