Informacja dla samorządów i firm będących klientami PGE Obrót

25.03.2019

Szanowni Państwo,
w związku z trwającym procesem zmiany uwarunkowań prawnych na rynku sprzedaży energii przypominamy samorządom i firmom, że w celu uniknięcia nieporozumień pracownicy spółki gotowi są na bieżąco przekazywać najważniejsze i aktualne informacje z tym związane. 

Spółka zdaje sobie sprawę z tego, że kwestia rozliczeń za energię stanowi istotny obszar działalności podmiotów, którymi Państwo zarządzają i za które odpowiadają.

PGE Obrót, jako stabilny i sprawdzony partner biznesowy, zapewnia że wszelkie wymagane zmiany wynikające z Ustawy oraz aktów wykonawczych do Ustawy znajdą odzwierciedlenie w sposobie realizacji zawartych Umów, zgodnie z terminami podanymi w nowych uwarunkowaniach prawnych.

W związku z tym prosimy o cierpliwość, a także terminowe regulowanie bieżących należności za energię elektryczną. Wszelkie różnice w rozliczeniach, wynikające ze zmiany cen i stawek opłat, będą uwzględniane w fakturach korygujących, ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.