Przetarg na sprzedaż samochodu

04.02.2009

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.02.2009 r.

„PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna ogłasza przetarg nieograniczony w formie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż pojazdu:

Marka i typ NISSAN Primera 2,0 nr identyfikacyjny SJNFCAP11U0379069, nr rej. RZ 93241, rok prod. 1999 cena wywoławcza 10 500 zł.

Zdjęcia samochodu

Cena wywoławcza jest ceną brutto.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na sprzedaż samochodu marki Nissan” w siedzibie PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. w Rzeszowie przy ul. 8-go Marca 6, w Kancelarii Ogólnej – pokój 011, nie później niż do dnia 24.02.2009 r. do godz. 1000.
Oferta powinna wskazywać oferowaną cenę określoną w sposób kwotowy oraz zawierać imię i nazwisko (nazwę), dokładny adres oferenta jak również telefon kontaktowy. Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru (KRS, ewidencja działalności gospodarczej), pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, kserokopię dowodu tożsamości (przy osobie fizycznej) oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu. W wypadku, gdy przepis prawa, statut, umowa spółki, akt założycielski przedsiębiorcy, do dokonania określonej czynności prawnej (ze względu na wartość przedmiotu) wymaga uzyskania zgody właściwego organu, oferent jest zobowiązany przystępując do przetargu, przedłożyć dokument potwierdzający uzyskanie stosownej zgody.
Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto bankowe Bank PEKAO S.A., Nr 03 1240 4764 1111 0000 4866 8613 lub w kasie PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. najpóźniej do godz. 1000 w dniu przetargu (kasa jest czynna w poniedziałki w godz. 800-1400, Budynek Rejonu Sprzedaży Energii Rzeszów Miasto, ul. 8-go Marca 4, II piętro).
Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty lub przedłożyć bezpośrednio przed otwarciem ofert. Zastrzegamy, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej. Wadium przepada również, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i biegnie od dnia upływu terminu składania ofert.
Otwarcia ofert, które jest jawne dokona komisja w dniu 24.02.2009 r. o godz. 1100 w budynku BT, sala konferencyjna Wydziału Zamówień i Pomocy Publicznej przy
ul. 8-go Marca 6, wybierając ofertę zawierającą najwyższą cenę. W przypadku, gdy wpłynie kilka ofert zawierających taką samą, najwyższą cenę, postępowanie prowadzone będzie w formie licytacji ustnej między tymi oferentami w terminie i przy wysokości postąpienia wskazanymi w oddzielnym piśmie.
Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium wpłacone przez innych oferentów zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu (wadium wpłacone na konto bankowe zostanie zwrócone po potwierdzeniu dokonania wpłaty przez bank).
Samochody można oglądać na terenie bazy transportowej PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 8 d w dniach 17-23.02.2009 w godz. 800-1300
Dodatkowych informacji związanych z przetargiem można uzyskać pod numerem telefonu 17/749-77-76 lub 17/865-64-50 oraz na stronie internetowej PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. www.pge-rzesa.pl
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podawania przyczyn”.