Przymusowy wykup akcji Akcjonariuszy Mniejszościowych PGE OBRÓT S.A.

05.07.2012

Informacja w sprawie przymusowego wykupu akcji Akcjonariuszy Mniejszościowych PGE OBRÓT S.A. w trybie art. 418 KSH

 

Informacja w sprawie przymusowego wykupu akcji Akcjonariuszy Mniejszościowych PGE OBRÓT S.A.
w trybie art. 418 KSH
  W dniu 18.01.2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGE Obrót S.A. podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji od akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 k.s.h. Uchwała o przymusowym wykupie została ogłoszona w dn. 27.01.2012 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 19/2012 poz. 1163.  Zgodnie z powołaną uchwałą Walne Zgromadzenie podjęło decyzję w sprawie dokonania przez akcjonariusza większościowego, tj. spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przymusowego wykupu 11.762 (słownie: jedenastu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu dwóch) akcji imiennych i akcji na okaziciela, reprezentujących 0,24 % w kapitale zakładowym Spółki, należących do akcjonariuszy mniejszościowych PGE Obrót S.A.  Cena akcji podlegających przymusowemu wykupowi została ustalona przez biegłego wybranego przez w/w Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wynosi 1.732,96 zł za 1 akcję.
Zarząd PGE Obrót S.A. ogłosił ustaloną przez biegłego cenę wykupu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 64/2012 poz. 4220 z dn. 30.03.2012 r.  W wykonaniu dyspozycji art. 417 § 2 k.s.h. dokonujący przymusowego wykupu akcjonariusz większościowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ustawowym terminie wpłacił do Spółki należność równą cenie wszystkich nabywanych akcji, w ten sposób spełniony został prawny warunek konieczny dla przymusowego wykupienia akcji objętych przymusowym wykupem i akcje te zostały przymusowo wykupione. Zgodnie z powyższym, wszyscy akcjonariusze mniejszościowi PGE Obrót S.A., których akcje zostały przymusowo wykupione, uprawnieni są do otrzymania należności z tytułu wykupu należących do nich akcji. Cena wykupu wynosi 1.732,96 zł brutto na jedną akcję. Uprawnieni do otrzymania należności z tytułu ceny wykupu akcji są akcjonariusze, którzy byli posiadaczami akcji na okaziciela oraz akcjonariusze imienni, którzy w dniu podjęcia uchwały o przymusowym wykupie byli wpisani do księgi akcyjnej PGE Obrót S.A. jako właściciele akcji imiennych objętych wykupem.  Warunkiem otrzymania ceny wykupu jest zgłoszenie się i podpisanie w siedzibie Spółki w Rzeszowie stosownej umowy wykupowej. W przypadku akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela konieczne jest także przedłożenie w Spółce dokumentu akcji (odcinka zbiorowego).Należność z tytułu ceny wykupu będzie wypłacana przelewem na konto bankowe uprawnionych podane w treści umowy wykupowej w wysokości brutto ogółem za wszystkie wykupione akcje. Spółka przekaże wymaganą prawem informację o dokonanej wypłacie do właściwych Urzędów Skarbowych.  Uprawnieni do otrzymania należności z tytułu ceny wykupu akcji akcjonariusze upoważnieni są do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Tekst tłumaczenia przysięgłego powinien zostać załączony do pełnomocnictwa. Uprawniony akcjonariusz lub jego pełnomocnik zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub przedsiębiorcami konieczne jest przedłożenie oryginału aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego oznaczenie akcjonariusza, z którego wynika jego status prawny i sposób reprezentacji. Współuprawnieni z akcji (współwłaściciele), zgodnie z art. 333 § 2 KSH zobowiązani są działać przez wspólnego przedstawiciela. Osoby takie muszą ustanowić wspólnego przedstawiciela, który w ich imieniu podpiszę umowę wykupową i odbierze należność równą cenie wykupu za wszystkie objęte współwłasnością akcje.  Wymagane dokumenty niezbędne do identyfikacji Akcjonariusza : -       akcjonariusz będący osobą fizyczną: dokument tożsamości (dowód osobisty ew. paszport),-       akcjonariusz będący osobą prawną: aktualny odpis z KRS (w przypadku osób, które nie są wskazane w odpisie z KRS jako uprawnione do reprezentacji akcjonariusza dodatkowo wymagane jest stosowne pełnomocnictwo z podpisami na pełnomocnictwie potwierdzonymi notarialnie,-        spadkobierca akcjonariusza: odpis aktu zgonu, postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.