Struktura paliw

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2022 roku zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

 

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2022 roku.

Lp.Źródło energiiUdział procentowy [%]
1Odnawialne źródła energii w tym:15,99
biomasa2,98
geotermia-
energetyka wiatrowa6,08
energia słoneczna4,90
duża energetyka wodna1,70
mała energetyka wodna0,33
2Węgiel kamienny48,27
3Węgiel brunatny28,72
4Gaz ziemny6,78
5Energetyka jądrowa-
6Inne0,24
RAZEM100,00

 

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2022 roku.

 

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2022 roku.

Lp.

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwaCO 2SO 2NO xPyły

Odpady

radioaktywne

[Mg/MWh]
1www.pge-obrot.plwęgiel kamienny0,713780,000490,000500,00003-
2www.pge-obrot.plwęgiel brunatny1,008070,000910,000730,00003-
3www.pge-obrot.plgaz ziemny0,282710,000050,000190,00001-
4www.pge-obrot.plbiomasa0,278590,000020,000150,00001-
5www.pge-obrot.plinne0,000000,000000,000000,00000-
 razem0,661580,000500,000470,00002-

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów PGE Obrót S.A.

(stan na 28.03.2023 r.)