Dywidenda za 2010

15.07.2011

Informacja o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2010 dla akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela

SZANOWNI PAŃSTWO AKCJONARIUSZE PGE OBRÓT S.A. UPRAWNIENI Z AKCJI NAOKAZICIELAZARZĄD PGE OBRÓT S.A. W RZESZOWIE NINIEJSZYM ZAWIADAMIAO WYPŁACIE PRZEZ SPÓŁKE PGE OBRÓT S.A. DYWIDENDYZ ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2010 DLA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH AKCJE NAOKAZICIELA 

 

Zarząd Spółki PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, przeznaczając wypracowany zysk w całości na dywidendę dla akcjonariuszy. Kwota dywidendy wynosi 119,29 zł brutto na jedną akcję. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia dniem dywidendy, czyli dniem według którego ustala się osoby uprawnione do dywidendy jest dzień 15 lipca 2011 r. (dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którzy na dzień 15.07.2011 r. będą posiadaczami akcji na okaziciela Spółki). Walne Zgromadzenie ustaliło, iż wypłata dywidendy nastąpi w terminie do 04.08.2011 r.

Kwota dywidendy wypłacanej uprawnionym akcjonariuszom zostanie pomniejszona o 19% zryczałtowany podatek dochodowy, pobierany i odprowadzany przez Spółkę jako płatnika tego podatku.

W przypadku osób fizycznych kwota zryczałtowanego podatku dochodowego zostanie odprowadzona na rachunek właściwego dla Spółki urzędu skarbowego, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust.1 ustawy z dn. 26.07.1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307).

W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi kwota zryczałtowanego podatku dochodowego zostanie odprowadzona przez Spółkę na rachunek właściwego dla podatnika urzędu skarbowego, na podstawie art. 22 i art. 26 ustawy z dn. 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397).

Obsługa wypłaty dywidendy dla uprawnionych akcjonariuszy PGE Obrót S.A. prowadzona będzie od 18 lipca 2011 r. Uprawnieni akcjonariusze obsługiwani będą w następujących miejscach :

1) PGE Obrót S.A. w Rzeszowie przy ul. 8-go Marca 6

2) PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21,

3) PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 95,

4) PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 12.

Warunkiem otrzymania dywidendy jest okazanie w Spółce dokumentu akcji na okaziciela i złożenie w Spółce dyspozycji wypłaty dywidendy od dnia 18 lipca 2011r.

Dyspozycja wypłaty dywidendy dostępna będzie dla akcjonariuszy we wskazanych wyżej miejscach obsługi wypłaty dywidendy oraz możliwa do pobrania ze strony internetowej Spółki pod adresem www.pge-obrot.pl w zakładce „O nas” podzakładka „Dla akcjonariuszy”.Uprawnieni akcjonariusze upoważnieni są do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisemuprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Tekst tłumaczenia przysięgłego powinien zostać załączony do pełnomocnictwa.

Uprawniony akcjonariusz lub jego pełnomocnik zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub przedsiębiorcami konieczne jest przedłożenie oryginału aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego oznaczenie akcjonariusza, z którego wynika jego status prawny i sposób reprezentacji.

Akcjonariusze uprawnieni z akacji imiennych o wypłacie dywidendy zostaną poinformowani indywidualnymi zawiadomieniami.

RZESZÓW LIPIEC 2011 R. PGE OBRÓT S.A. W RZESZOWIE

 

 

Dyspozycja os fizyczne na okaziciela
  Dyspozycja os prawne na okaziciela