Informacja dla Klientów PGE Obrót S.A.

01.08.2019

Spółka nadal przyjmuje oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej, które będzie przetwarzać po zakończeniu procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją tzw. ustawy prądowej, która wydłuża termin na składanie tych dokumentów do 13 sierpnia 2019 r.

Podmioty spełniające przesłanki z art. 5 ust. 1a pkt. 2-5 ustawy, tj. mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy mają prawo korzystać w II półroczu 2019 r. z obniżonych cen, jeśli w prawnie określonym terminie złożą stosowne oświadczenie, którego wzór określa zał. nr 1 do ustawy. 

Jak można złożyć takie oświadczenie?

  •        osobiście w Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót.
  •        listownie na adres: PGE Obrót, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.
  •        drogą elektroniczną na adres serwis@gkpge.pl, pod warunkiem, że oświadczenie jest opatrzone podpisem kwalifikowanym (nie skan dokumentu).

W przypadku gospodarstw domowych i innych odbiorców końcowych z grupy taryfowej Gx w całym roku 2019 obowiązują ceny z roku 2018.

W przypadku innych firm i samorządów, które zawarły umowy po 30 czerwca 2018 r. i spełniają kryteria o których mowa w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ceny za I półrocze 2019 r. zostaną skorygowane do poziomu cen z 30 czerwca 2018 r. zgodnie z terminem wskazanym przez Ustawodawcę.

W związku z tym Klienci PGE Obrót S.A. (firmy, samorządy) są uprzejmie proszeni o cierpliwość, a także o terminowe regulowanie bieżących należności za energię elektryczną. Ewentualne różnice w rozliczeniach wynikające ze zmiany cen i stawek opłat będą uwzględniane w fakturze korygującej, ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

Wszystkie najważniejsze informacje związane z kwestią ustawy, w tym również wzór oświadczenia, znajdują się na stronie: https://pge-obrot.pl/O-Spolce/informacja-dla-klientow-pge-obrot-s.a