Biuletyn Informacji Publicznej PGE Obrót S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej PGE Obrót S.A. został utworzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DZ.U. Nr 112 poz. 1198 z 2001 r.).

Zgodnie z dyspozycją Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej PGE Obrót S.A., jest udostępniana na wniosek.

Status prawny

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie jest spółką prawa handlowego:

  • zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030499,
  • posiada numer statystyczny REGON 690254559,
  • jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr rejestracji podatkowej NIP: 813-02-68-082
  • posiada kapitał zakładowy: 529 923 900 zł, opłacony w całości.

Podstawy prawne działalności

PGE Obrót S.A. działa na podstawie:

  • kodeksu handlowego,
  • statutu Spółki,
  • obowiązujących aktów prawnych.